Regulamin korzystania ze zbiorów

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

 Ogólne zasady udostępniania zbiorów

§1

 1. W Uczelni działa jednolity system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka Uczelniana, w skład której wchodzą Biblioteka Główna i Biblioteki Instytutowe.
 2. Biblioteki wchodzące w skład systemu biblioteczno-informacyjnego udostępniają swoje zbiory na zasadach określonych w Regulaminie.

§2

 1. Biblioteka Główna udostępnia zbiory:
  • na miejscu – w Czytelni;
  • poza Bibliotekę – przez wypożyczenia indywidualne;
  • przez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 2. Biblioteki Instytutowe udostępniają swoje zbiory jedynie w Czytelni.

§3

 1. Do korzystania z Biblioteki Uczelnianej, zwanej dalej „Biblioteką” uprawnieni są:
  • nauczyciele akademiccy PANS w Chełmie (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych);
  • pracownicy PANS w Chełmie niebędący nauczycielami akademickimi;
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PANS w Chełmie;
  • uczestnicy studiów podyplomowych PANS w Chełmie;
  • słuchacze Uniwersytetu III wieku PANS w Chełmie;
  • emerytowani pracownicy PANS w Chełmie;
  • inne osoby, niewymienione w pkt 1-6.
 1. Osoby niebędące pracownikami, emerytowanymi pracownikami, studentami lub uczestnikami studiów podyplomowych Uczelni, a także słuchaczami Uniwersytetu III wieku PANS w Chełmie, mają prawo korzystać z systemu biblioteczno-informacyjnego w Czytelni, po zarejestrowaniu się w księdze odwiedzin.
 2. Osoby o których mowa w ust. 2 mogą korzystać z wypożyczalni Biblioteki Uczelnianej, jedynie po wniesieniu kaucji za wypożyczone dzieło.
 3. Wysokość kaucji, o której mowa w ust. 3 jest ustalana przez Bibliotekę w zależności od wartości wypożyczanego dzieła. Minimalna wysokość kaucji wynosi 50 zł. Pracownik Biblioteki pobierający kaucję wystawia użytkownikowi odpowiednie pokwitowanie.
 4. Kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie dzieła.
 5. W przypadku zwrotu dzieła po terminie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenie dzieła, Biblioteka może pomniejszyć wysokość zwracanej kaucji, odpowiednio o należność z tytułu nieterminowego zwrotu dzieła, pokrycia kosztów oprawy dzieła lub pokrycia kosztów zagubionego dzieła.

§4

 1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki uprawnia elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna.
 2. Studenci PANS w Chełmie prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywają z chwilą aktywowania konta bibliotecznego – na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej studenta PANS w Chełmie oraz po złożeniu na karcie zapisu czytelnika, podpisu pod oświadczeniem o przestrzeganiu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Bibliotekę PANS w Chełmie dla celów ewidencji i statystyki bibliotecznej.
 3. Osoby wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz pkt. 4 – 6 nabywają prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, którą wystawia Wypożyczalnia – na podstawie indeksu studiów podyplomowych, indeksu słuchacza Uniwersytetu III wieku, okazaniu paszportu/numeru PESEL lub aktualnej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego oraz po złożeniu deklaracji i zobowiązania o przestrzeganiu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Bibliotekę PANS w Chełmie dla celów ewidencji i statystyki bibliotecznej.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych. Dane osobowe czytelników Biblioteki wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni
  i przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.
 5. Karta biblioteczna jest ważna przez cały okres posiadania statusu osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-6.
 6. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim pod rygorem utraty prawa do wypożyczania zbiorów.
 7. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje z tytułu obciążenia konta czytelnika przez inną osobę. W przypadku zagubienia karty, wydaje się jej duplikat.

§5

 1. Czytelnik może posiadać jedno konto biblioteczne.
 2. Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, słuchacze Uniwersytetu III Wieku, odchodzący z Uczelni, zobowiązani są do uregulowania swoich zaległości wobec Biblioteki.
 3. Z chwilą uregulowania zaległości wobec Biblioteki, potwierdzonego na karcie obiegowej pracownika Uczelni, studenta, uczestnika studiów podyplomowych, słuchacza Uniwersytetu III Wieku, przez pracownika Biblioteki, konto biblioteczne staje się nieaktywne.

§6

 1. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zauważone uszkodzenia, w chwili wypożyczenia zbiorów lub udostępniania ich
  w Czytelni, czytelnik winien zgłosić bibliotekarzowi w celu odnotowania zniszczenia. W przeciwnym wypadku użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność.

§7

 1. PWSZ w Chełmie może pobierać opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła, uszkodzenie lub zniszczenie dzieła oraz opłaty za niezwrócenie dzieła.
 2. W razie uszkodzenia (podkreślenia, zaplamienia, braku stron, uszkodzeń mechanicznych), zniszczenia lub niezwrócenia dzieła, czytelnik jest obowiązany:
  • pokryć koszty oprawy dzieła,
  • lub odkupić wydanie identyczne,
  • lub odkupić dzieło wskazane przez Bibliotekę,
  • lub pokryć koszty zagubionego dzieła.
 1. Decyzję o formie rozliczenia się oraz wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Wysokość opłat za przekroczenie terminu zwrotu dzieła oraz zasady ich naliczania określa Rektor.
 3. Czytelnicy zobowiązani są do wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, w Bibliotece lub na wskazane przez Bibliotekę konto Uczelni. 

Wypożyczanie zbiorów poza Bibliotekę

§8

Zamówienie na wypożyczanie zbiorów składa się na czytelnie wypełnionych rewersach.

§9

 1. Zbiory wypożycza się po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zbiory można wypożyczyć np. po okazaniu legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego, bądź okazaniu paszportu/ numeru PESEL.

§10

 1. Liczba dzieł wypożyczonych na konto jednego czytelnika wynosi w przypadku:
  • nauczycieli akademickich – nie więcej niż 10 pozycji;
  • osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – 6 – nie więcej niż 8 pozycji.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może zezwolić na wypożyczenie większej liczby dzieł.

§11

 1. Maksymalny okres wypożyczenia zbiorów dla poszczególnych grup czytelników wynosi:
  • dla nauczycieli akademickich – 180 dni,
  • dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – 6 – 60 dni,
  • dla innych osób niewymienionych w pkt 1 – 2 – termin określa bibliotekarz.
 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może zezwolić na wydłużenie terminu wypożyczenia.

§12

 1. Czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu zbiorów.
 2. Termin zwrotu może być prolongowany, pod warunkiem, że na zbiory nie ma zamówienia. Prolongaty dokonuje się osobiście, telefonicznie lub elektronicznie, przed upływem terminu zwrotu.
 3. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 4. Jeżeli wypożyczający przekroczy termin zwrotu dzieła, PWSZ w Chełmie może pobierać opłatę, naliczaną za każdy dzień zwłoki za każdy egzemplarz wypożyczonego dzieła.

 Udostępnianie zbiorów w Czytelni

§13

Udostępnianie zbiorów w Czytelni odbywa się za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej, elektronicznej legitymacji studenckiej lub legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego, paszportu lub nr PESEL.

 §14

 1. Czytelnicy korzystający z Czytelni mają wolny dostęp do półek.
 2. Osoby wskazane w ust. 1 mogą korzystać w szczególności z:
  • księgozbioru podręcznego,
  • czasopism,
  • książek i czasopism z magazynu,
  • zbiorów specjalnych,
  • źródeł na nośnikach elektronicznych dostępnych w czytelni lub w trybie on-line,
  • komputerów dostępnych lokalnie,
  • komputerów osobistych.

§15

Zamówienie na zbiory składa się na czytelnie wypełnionych rewersach.

§16

 1. Materiałów bibliotecznych udostępnionych w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
 2. Dopuszcza się możliwość udostępnienia zbiorów poza Czytelnię (np. na zajęcia) po uzyskaniu zgody bibliotekarza, pozostawieniu elektronicznej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego i wpisaniu się do rejestru wypożyczeń.
 3. O możliwości wykonania kopii materiałów bibliotecznych decyduje bibliotekarz, biorąc za postawę obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i stan zbiorów.

§17

Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

  • pozostawienia wierzchnich okryć, parasoli, toreb w szatni,
  • zgłoszenia i okazania wnoszonych własnych materiałów,
  • zwrotu zbiorów w stanie niepogorszonym,
  • przestrzegania zakazu palenia, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych,
  • zachowania ciszy.

Wypożyczanie międzybiblioteczne

§18

 1. Z bibliotek krajowych sprowadza się materiały, których brak w zbiorach Biblioteki Uczelnianej oraz w zbiorach bibliotek znajdujących się na terenie miasta Chełma.
 2. Z bibliotek zagranicznych sprowadza się materiały, których nie ma w bibliotekach krajowych.

§19

 1. Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne.
 2. Zamówienia studentów wysyłane za granicę wymagają potwierdzenia przez Dyrektora Instytutu.

§20

 1. Koszty wysyłki zamówień i zwrotu materiałów ponosi PANS w Chełmie.
 2. Dyrektor Biblioteki może zażądać pokrycia części lub całości tych wydatków przez osoby zamawiające.

§21

Z materiałów sprowadzonych z innych bibliotek czytelnicy mogą korzystać wyłącznie w Czytelni, w terminie określonym przez bibliotekarza.

§22

Biblioteka wypożycza własne zbiory innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.

§23

Szczegółowe zasady wypożyczeń międzybibliotecznych określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z sieci Internet

§24

  1. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie sieć Internet.
  2. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

§25

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, jego załącznikami oraz do stosowania zawartych w tych dokumentach postanowień.

§26

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez osobę korzystającą ze zbiorów Biblioteki, Dyrektor Biblioteki może ograniczyć jego prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a nawet tego prawa pozbawić.

§27

Czas otwarcia Biblioteki podawany jest do wiadomości czytelników. Zmiana godzin pracy lub okresowe zawieszenie działalności Biblioteki, uprzedzane jest stosownymi komunikatami.

§28

W sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów Biblioteki, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu decyzję podejmuje Dyrektor Biblioteki.

§29

Od decyzji Dyrektora Biblioteki przysługuje odwołanie do Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Skip to content